درصورتی که مجموع سفارشات خرید شما، بیش از ۱ میلیون و پانصد هزار تومان باشد، هزینه ارسال سفارش، رایگان خواهد بود.
در صورتی که مجموع خرید شما بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، ۳ درصد تخفیف مازاد و چنانچه مجموع خریدتان بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، ۶ درصد تخفیف مازاد، روی مجموع خرید شما اعمال خواهد شد.
سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه

درصورتی که مجموع سفارشات خرید شما، بیش از ۱ میلیون و پانصد هزار تومان باشد، هزینه ارسال سفارش، رایگان خواهد بود.
در صورتی که مجموع خرید شما بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، ۳ درصد تخفیف مازاد و چنانچه مجموع خریدتان بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، ۶ درصد تخفیف مازاد، روی مجموع خرید شما اعمال خواهد شد.
سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه